มารยาทงาม น้ำใจดี รู้หน้าที่ ตรงต่อเวลา มุ่งมั่นในการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม
...โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล)...

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประวัติโรงเรียนวัดป่าไก่


ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนป่าไก่(ส่วนประชานุกูล)ตั้งขึ้นเป็นหลักฐานเมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2467 โดยนายอำเภอปากท่อเป็นผู้จัดตั้ง อาศัยศาลาการเปรียญวัดป่าไก่เป็นสถานที่เรียน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ครูใหญ่คือนายแถว ฤทธิ์ล้ำเลิศ กับ สมุห์ทองอยู่ เจ้าอาวาส
วัดป่าไก่ในขณะนั้น พร้อมด้วยคณะบุคคลที่สนใจทางการศึกษาประกอบด้วย นายคลบ พึ่งพงษ์และนาย คลับ ผึ่งผาย ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.2 ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ก่อสร้างได้เพียงโครงร่างก็หมดเงินที่ดำเนินการต่อได้ค้างการก่อสร้างไว้เป็นเวลา 8 ปีเศษ
ต่อมานายเจียวและนางสะอิ้ง พึ่งพงษ์ ได้สละเงินส่วนตัวก่อสร้าง จำนวน 5 ห้อง ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2495 อาคารดังกล่าวถูกพายุพัดพังครูใหญ่ คือนายฟุ้ง สุขศรี พร้อมพระอธิการส่วน เจ้าอาวาสวัดป่าไก่องต่อมาช่วยกันซ่อมแซมให้อาคารอยู่ในสภาพปกติ แต่ไม่คงทนถาวร ต่อมาคณะกรรมการศึกษา เจ้าอาวาสวัดป่าไก่ นายอำเภอ และศึกษาธิการอำเภอปากท่อได้รับการประชุมปรึกษากัน และมีมติให้รื้ออาคารหลังเดิมทิ้งแล้วสร้างอาคารใหม่แบบ ป.01 ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบกรมสามัญศึกษาชั้นเดียว
วันที่ 1 ตุลาคม 2509 ได้โอนการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการมาให้ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยพระครูวรกิจจาภิรัต เจ้าอาวาสวัดป่าไก่ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนขึ้นอีก 1 หลัง ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบวันครูดัดแปลงแบบคอนกรีตชั้นเดียวขนานนามอาคารนี้ว่า “ ตึกวรกิจจาภิรัตรัฐประชาสงเคราะห์ ”
ปีงบประมาณ 2516 ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก
จำนวน 2 ห้อง โดยมีนายเอิบ วงศ์ทวีทรัพย์ มอบที่ดินให้จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา
คิดเป็นราคาที่ดิน ประมาณ 200,000 บาท
ปีงบประมาณ 2517 ได้รับงบประมาณเพื่อต่อเติมอาคารแบบ ป.1 อีก 4 ห้องเรียน
ปีงบประมาณ 2520 ได้รับงบประมาณเพื่อสร้างอาคารแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน
ในปี พ.ศ. 2544 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณเพื่อให้รื้อย้ายก่อสร้างอาคารแบบ 017 มาไว้ที่บริเวณอาคารมัธยม จำนวน 4 ห้องเรียน และได้รับเงินบริจาคจาก นายบุญเจิด แก้วกระจ่าง
จำนวน 207,350 บาท เพื่อต่อเติมอาคารชั้นล่างอีก 4 ห้อง
ในปีการศึกษา 2536 คณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี ( กปจ ) ได้มีมติ
รับโอน โรงเรียนราษฎร์วัดป่าไก่ ( ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) ซึ่งการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมารวมกับโรงเรียนวัดป่าไก่( ส่วนประชานุกูล ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2536
พร้อมทั้งทรัพย์สินต่างๆ เช่น อาคารคอนกรีตทรงไทย 2 ชั้น 12 ห้องเรียน 1 หลังและรับโอนครูที่สอนประจำในโรงเรียน วัดป่าไก่จำนวน 4 รายบรรจุเป็นข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช) โดยวิธีการคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2536
โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล ) ได้เข้าอยู่ในโครงการ “โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา” ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาเอกชนนั้น เมื่อปีการศึกษา 2536 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา 2540

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น